MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Niezależnie od modelu współpracy wybranego przez Klienta, fundamentem naszego podejścia są trzy etapy projektowania i wdrażania strategii odnoszące się bezpośrednio do wskazanych wyróżników dobrej strategii:

 

ETAP 1: ANALIZA STANU OBECNEGO

Dla wiarygodności strategii niezmiernie istotne jest opracowanie dobrych analiz - na tym etapie koncentrujemy się na dogłębnej analizie wszystkich dostępnych danych dotyczących wewnętrznej efektywności firmy (raporty finansowe, raporty operacyjne). Staramy się porównywać osiągnięcia firmy z dostępnymi danymi głównych konkurentów czy całej branży oraz szukać wyjaśnienia dla występujących różnic.

W MDDP BC łączymy kompetencje biznesowe z zaawansowanymi kompetencjami w zakresie „data mining” – nie kończymy analiz na prostych Excelach. Wielokrotnie drążymy dane szczegółowe w poszukiwaniu rzeczywistych źródeł problemu lub przewagi nad konkurencją znacząco bardziej detalicznie, niż robią to na co dzień pracownicy. Jeśli jest to konieczne, korzystamy ze wsparcia doświadczonych programistów, którzy opracowują dane w układach bazodanowych i tworzą dedykowane modele analityczne.

Takie podejście gwarantuje merytoryczną i rzeczową dyskusję kadry menedżerskiej podczas warsztatów. Dobre analizy są podstawą dla postawienia właściwej diagnozy.

Efekt etapu

W wyniku prac przeprowadzanych na tym etapie kierownictwo firmy i zespół uczestniczący w projektowaniu nowej strategii osiąga konsensus co do bieżącej sytuacji firmy i otoczenia konkurencyjnego. Jeżeli potraktować strategię jako drogę z punktu A („firma dziś”) do punktu B („firma za 3-5 lat”), to kończąc ten etap precyzyjnie określiliśmy punkt A.

 

ETAP 2: IDENTYFIKACJA WYZWAŃ I PROJEKTOWANIE INICJATYW STRATEGICZNYCH

Zrozumienie bieżącej sytuacji firmy i branży pozwala na przejście do fazy kreatywnej, w trakcie której identyfikowane są rzeczywiste wyzwania strategiczne stojące przed firmą. To kluczowy etap pracy nad strategią, w trakcie którego Zarząd i kadra menadżerska decydują o kierunku zmian bądź rozwoju.

Zarówno wyzwania strategiczne, jak i inicjatywy będące odpowiedzią na te wyzwania wymagają umiejętnego połączenia danych analitycznych zebranych na wcześniejszym etapie z doświadczeniem i intuicją menadżerów zaangażowanych w proces tworzenia strategii. Na tym etapie sugerujemy skupienie uwagi na zdefiniowaniu 3-5 kluczowych celów strategicznych oraz wskazaniu sposobu w jaki organizacja zamierza je osiągnąć.

Efekt etapu

Na zakończenie tego etapu kierownictwo firmy jest w stanie zaprezentować właścicielom, pracownikom i innym interesariuszom przekonującą wizję rozwoju firmy w nadchodzących latach (wracając do metafory drogi – określony jest również punkt B).

 

ETAP 3: OPERACJONALIZACJA STRATEGII

Ostatnim etapem jest przełożenie strategii na konkretne, mierzalne cele i działania. W tym momencie zidentyfikowane cele strategiczne przekładane są na cele szczegółowe, które mogą być przypisane do poszczególnych menedżerów średniego szczebla. W zależności od stosowanej metodyki oraz struktury firmy projektowane są szczegółowe Karty Wyników oraz następuje kaskadowanie celów strategicznych w ramach struktury organizacyjnej firmy. Definiowane są również projekty strategiczne, których zadaniem jest wdrożenie zmian ustalonych w strategii.

Efekt etapu

Zwieńczeniem tego etapu i całego projektu projektowania strategii jest szczegółowa prezentacja strategii właścicielom i pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację. Dobrze przedstawiony, konkretny i spójny zbiór celów i projektów składający się na strategię firmy jest kluczem do odpowiedniego zaangażowania pracowników we wdrożenie jej w życie.