MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Zarządzanie projektami – metodyka

Standaryzacja procesów, dokumentacji oraz narzędzi w obszarze zarządzania projektami w znacznym stopniu usprawni skuteczność i efektywność realizacji projektów w firmie.

W czasach nasilającej się konkurencji , dążenia do doskonałości oraz ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań biznesowych firmy realizują projekty mające zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku.  Ważne jest żeby podejmowane działania były wykonywane w sposób uporządkowany i  kontrolowany. Skuteczna i efektywna realizacja projektów wymaga  odpowiedniego  przygotowania  organizacji  i  zapewnienia  wiedzy, umiejętności i narzędzi z zakresu zarządzania projektami. Wykorzystując uznane metodyki zarządzania projektami PMI, czy PRINCE2 oraz doświadczenia i wiedzę zdobytą podczas realizacji wielu projektów firma MDDP Business Consulting przygotowała praktyczne podejście do wdrożenia standardów zarządzania projektami w Państwa firmie.  Dzięki naszemu podejściu  uzyskacie Państwo pewność, że wasze projekty zarządzane są w sposób optymalny, przynosząc korzyści biznesowe w założonym budżecie i  określonym czasie.

Nasze podejście do wdrożenia standardów zarządzania projektami

Wykorzystując doświadczenia oraz wiedzę z zakresu zarządzania projektami jesteśmy w stanie zaproponować optymalne, szyte na miarę rozwiązania pasujące do specyfiki prowadzonego biznesu.

W naszej pracy wykorzystujemy gotowe sprawdzone rozwiązania. Dysponujemy wypracowanym pakietem dobrych praktyk zarządzania projektami, które z powodzeniem wykorzystujemy i rozwijamy podczas różnych wdrożeń. Nasz kompleksowy model podejścia do wdrożenia standardów i procesów zarządzania projektami umożliwia szybką integrację projektowanego rozwiązania do warunków firmy i Państwa potrzeb.

Wykorzystujemy gotowe sprawdzone rozwiązania

  1. W ramach pierwszej fazy przeprowadzony zostanie audyt aktualnych praktyk zarządzania projektami w firmie. Zdefiniujemy co nazywamy projektem i zinwentaryzujemy realizowane projekty. Określimy poziom dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania projektami w celu identyfikacji stosowanych rozwiązań i problemów. Etap zakończy się raportem, w którym przedstawimy rekomendacje dotyczące wprowadzenia niezbędnych zmian oraz szczegółowy plan wdrożenia.
  2. Na tym etapie w oparciu o nasz pakiet dobrych praktyk przygotowany zostanie dokument (przewodnik) „Standard Zarządzania Projektami”.  Wspólnie z Państwem dostosujemy standardy i reguły zarządzania projektem do specyfiki firmy, które zawierać będą: proces realizacji projektów, opis ról i odpowiedzialności, dokumentację projektową i zakres zbieranych informacji, zasady komunikacji i raportowania postępów prac. Dokument będzie stanowił kluczowy opis środowiska zarządzania projektami w firmie.
  3. W oparciu o powstałe standardy i procesy opracujemy i wdrożymy narzędzia umożliwiające kontrolę i monitorowanie pojedynczego projektu lub portfela projektowego. Wykorzystując nasz autorski system zarządzania projektami FlexiProject możemy zapewnić kompleksowe wsparcie w monitorowaniu i kontroli środowiska projektowego.
  4. Z naszym wsparciem wdrożone zostaną opracowane standardy, procesy i narzędzia zarządzania projektami. Przeprowadzimy szkolenia dla Kierowników Projektów oraz wybranych pracowników firmy. W zależności od potrzeb możemy zaoferować wsparcie w przygotowaniu dokumentów projektowych i skoordynować prace w zakresie portfela projektów. W ramach dodatkowych prac możemy zaproponować wdrożenie Biura Zarządzania Projektami stanowiącego centrum zarządzania projektami w firmie.

 

Co dostarczamy?

Dostarczamy produkty z najwyższą jakością zgodne z Państwa potrzebami i w oparciu o najlepsze sprawdzone praktyki rynkowe.

Naszym celem jest wdrożenie kompleksowego, sprawdzonego w praktyce rozwiązania opartego na uznanych metodykach zarządzania projektami. Dzięki takiemu podejściu wyposażymy Kierownika Projektu oraz kierownictwo firmy w zbiór dobrych praktyk, standardów, procesów i narzędzi zarządzania projektami dostosowany do realiów i wymagań firmy.  Jednocześnie zapewnimy, że wypracowane produkty będą maksymalnie proste i łatwe do wykorzystania w codziennej pracy projektowej.

Dostarczamy produkty z najwyższą jakością

 

Procesy zarządzania projektami szyte na miarę

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego przypadku, nasze rozwiązania mogą opierać się o różne procesy  i adresować różne obszary działalności firmy.

Wybrane rozwiązania  szczególnie w obszarze innowacji i wdrażania nowych produktów mogą zostać zaprojektowane w oparciu o metodykę procesu faza-bramka (stage-gate). Proces taki umożliwia efektywne zarządzanie złożonymi projektami innowacyjnymi, które wymagają szyb kiej identyfikacji problemów i podejmowania decyzji oraz dostarczania produktów z bardzo wysoką jakością. W tym obszarze istotne jest wdrożenie adekwatnego systemu do zarządzania projektami

Proces realizacji innowacji

 

Narzędzia wspierające metodykę FlexiProject

Wsparcie standardów przez sprawdzone w praktyce narzędzia do zarządzania projektami i portfelami projektów.

FlexiProject to zaawansowany program do zarządzania projektami. Jest autorskim rozwiązaniem MDDP Business Consulting dedykowanym do zarządzania projektami oraz portfelami projektów. Nasze narzędzie wspiera proces planowania i monitorowania projektów z perspektywy kierownictwa wyższego szczebla. Dzięki wdrożeniu FlexiProject informacja o statusie poszczególnych projektów jest archiwizowana i łatwo dostępna. W konsekwencji weryfikacja postępów prac bazuje na obiektywnej informacji, a dane zebrane w narzędziu FlexiProject stanowią podstawę do rzetelnej oceny realizacji projektów.

 

Dowiedz się więcej: