MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

FlexiProject - Skuteczne i elastyczne narzędzie do zarządzania projektami i portfelami projektów


Czym jest FlexiProject?


FlexiProject jest programem dedykowanym do zarządzania projektami oraz portfelami projektów. Narzędzie to wspiera proces planowania i monitorowania projektów z perspektywy kierownictwa najwyższego szczebla. To praktyczne narzędzie, którego głównym celem jest zapewnienie kierownictwu firmy regularnej i dostosowanej do jego potrzeb informacji o planowanych inicjatywach i realizowanych projektach.
FlexiProject pozwala na osiągnięcie usprawnień m.in. w obszarze:
  • prowadzenia standardowej dokumentacji projektów (karta projektu, rejestr ryzyk, itp.) w jednolitym formacie i w jednym miejscu,
  • planowania budżetów projektów oraz bieżącego nadzorowania ich wykonania,
  • identyfikowania osób odpowiedzialnych na projektach, delegowania kluczowych zadań i monitorowania ich wykonania,
  • efektywnego nadzoru nad projektami uwzględniającego ich specyfikę, generowania syntetycznej i „uszytej na miarę” informacji dla kierownictwa firmy o statusie projektów i stopniu osiągania założonych celów biznesowych. 

 

Wiele rodzajów projektów – jeden standard zarządzania

FlexiProject zapewnia jednolity standard zarządzania projektami w organizacji, zgodny z wiodącymi metodykami takimi jak Prince2 czy PMI. Rozwiązanie MDDP jest przystosowane do wsparcia menadżerów w koordynacji różnego rodzaju projektów: badawczo rozwojowych, wdrażania nowych produktów, restrukturyzacji i optymalizacji kosztów czy inwestycyjnych i wdrażania systemów IT. Powiązane projekty można łączyć w programy.

FlexiProject to:
  • szybka parametryzacja i możliwość wdrożenia w każdej organizacji
  • elastyczność w dostosowaniu do konkretnych potrzeb
  • centralne repozytorium zapewniające spójne źródło informacji o projektach.

Wiele rodzajów projektów – jeden standard zarządzania | Program do zarządzania projektami | MDDP Business Consulting  Jednolity standard zarządzania projektami | Program do zarządzania projektami | MDDP Business Consulting

Obiektywne źródło danych o statusie projektów


Dzięki wdrożeniu FlexiProject informacja o statusie poszczególnych projektów jest archiwizowana i łatwo dostępna. W konsekwencji weryfikacja postępów prac bazuje na obiektywnej informacji, a dane zebrane w narzędziu FlexiProject stanowią podstawę do rzetelnej oceny zaangażowania zespołów projektowych / kierowników projektów.
Obiektywne źródło danych o statusie projektów | Program do zarządzania projektami | MDDP Business Consulting

 

Raportowanie menedżerskie – elastyczności koncentracja na efektach biznesowych

 
FlexiProject jest rozwiązaniem elastycznym - zbiór dokumentów oraz zakres zbieranych informacji może być w prosty sposób dostosowywany do specyfiki organizacji, charakteru i celów danego projektu czy potrzeb informacyjnych konkretnego menedżera. Dużą zaletą jest możliwość łączenia projektów powiązanych w programy i możliwość śledzenia postępów w osiąganiu celów całych programów np.: redukcji kosztów, wzrostu efektywności, inwestycyjnych itp.
Rozwój nowych produktów | Program do zarządzania projektami | MDDP Business Consulting  Programy redukcji kosztów | Program do zarządzania projektami | MDDP Business Consulting