MDDP doradztwo Business Consulting
Programy dla biznesu /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Flexi Group Assets Manager jest autorskim rozwiązaniem MDDP Business Consulting zapewniającym centralną kontrolę nad korektami konsolidacyjnymi związanymi ze sprzedażą środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach Grupy Kapitałowej.  

Transakcje sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych w obrębie Grupy Kapitałowej wymuszają wprowadzenie korekt konsolidacyjnych w trakcie przygotowania sprawozdania finansowego. Podstawową trudnością dla osób odpowiedzialnych za proces konsolidacji jest konieczność powielania korekt przez cały okres ekonomicznej użyteczności danego składnika majątku. Dla niektórych transakcji korekty pojawiać się mogą nawet 10 czy 15 lat po dacie transakcji… Dostępne na rynku systemy informatyczne wspierające konsolidację i raportowanie finansowe w Grupach Kapitałowych nie posiadają dedykowanych funkcjonalności w tym zakresie. Standardowe uzgodnienie sald i obrotów wewnątrzgrupowych w żaden sposób nie pozwala na zebranie informacji niezbędnych do przygotowania stosownych korekt.

Korekty konsolidacyjne - środki trwałe | FlexiAssets | MDDP Business Consulting

Formularze systemowe umożliwiają zebranie wszystkich informacji niezbędnych do wyznaczenia późniejszych korekt konsolidacyjnych. Szczegóły każdej transakcji przechowywane są w bazie danych systemu, dzięki czemu możliwe jest ich przywołanie w dowolnym momencie. Dane te pozwalają na automatyczne przygotowanie kompletu danych niezbędnych do zaksięgowania korekty w należny sposób z uwzględnieniem wszystkich składników sprawozdania finansowego.

Wbudowane raporty - środki trwałe | FlexiAssets | MDDP Business Consulting

Wbudowane raporty umożliwiają wyświetlenie wartości zbiorczych obejmujących wszystkie zarejestrowane do tej pory transakcje, jak i szczegółowych raportów na poziomie pojedynczego aktywa, które mogą zostać wykorzystane przez audytora podczas weryfikacji zapisów wprowadzonych w procesie konsolidacji.