MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Zaprojektowanie i wdrożenie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)

Zespół MDDP Business Consulting wspiera Klientów we wdrożeniu Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard), która jest skutecznym narzędziem wspierającym realizację strategii, po spełnieniu kilku obligatoryjnych założeń:

  1. Firma ma zdefiniowaną strategię rozwoju i chce podejmować zdecydowane działania aby skutecznie ją zrealizować,
  2. W realizację strategii firma chce angażować menedżerów i wybranych pracowników – odpowiednia dekompozycja strategii na poszczególnych pracowników jest krytycznym aspektem jej finalnego powodzenia,
  3. Firma chce, aby wewnętrzna komunikacja odbywała się w sposób konkretny – firma definiuje cele, które chce osiągnąć i których realizację da się zmierzyć. W efekcie istnieją strategiczne cele, przypisane im KPI oraz inicjatywy strategiczne
  4. Cele strategiczne przypisane do realizacji poszczególnym menedżerom są powiązane z istniejącym w firmie systemem motywacyjnym.


Pomagamy zbudować dobrą i konkretną strategię firmy

W firmach, które budują strategię „w głowach” właścicieli lub zarządu, pomagamy ją ustrukturyzować oraz zapisać w postaci przejrzystego i konkretnego dokumentu. Przykłady takich działań z łatwością można znaleźć  pośród innych naszych realizacji.. W procesie budowy Strategicznej Karty Wyników zapisana w konkretny sposób strategia jest potrzebna, aby:

  • Zarząd / właściciele w taki sam sposób rozumieli strategię firmy,
  • wyrazić cele strategiczne przy pomocy konkretnych liczb (KPI),
  • można było zakomunikować strategię firmy pracownikom.


Projektujemy Strategiczną Kartę Wyników na najwyższym poziomie – cała firma

Budowę Strategicznej Karty Wyników rozpoczynamy od zdefiniowania celów strategicznych firmy na poziomie całej organizacji. Zgodnie z koncepcją SKW cele firmy określamy w czterech wymaganych perspektywach: finansowej, klientów, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i wzrostu.

Cele i inicjatywy strategiczne | Karta wyników (balanced scorecard)

Po zdefiniowaniu celów strategicznych firmy budujemy mapę strategii w celu potwierdzenia istniejących odpowiednich związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy poszczególnymi celami oraz perspektywami SKW.

Finanse, klient, procesy, rozwój | Strategiczna karta wyników

Finalnie projektujemy SKW, w której dla każdego celu strategicznego określamy konkretne zestawy KPI oraz definiujemy ich wartości docelowe do osiągnięcia. Praktycznym jest także określenie wartości historycznych poszczególnych KPI po to, aby poznać poziom wyjściowy od jakiego startujemy z realizacją strategii firmy. Strategiczna Karta Wyników stworzona przy współpracy z zespołem MDDP Business Consulting umożliwia jednoznaczne powiązanie celów strategicznych firmy z inicjatywami strategicznymi, co pomaga zdefiniować inicjatywy strategiczne.

Strategiczna karta wyników | Balanced scorecard

Dekomponujemy strategię firmy na niższe szczeble organizacji – na menedżerów oraz zespoły pracownicze

Przełomową strategię można zrealizować pod warunkiem zaangażowania w jej osiągnięcie kluczowych pracowników. Przekładamy cele strategiczne firmy na cele dla poszczególnych menedżerów i wybrane zespoły pracownicze / pracowników.

Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności dokonujemy dekompozycji celów. Dopiero w kolejnym kroku, do celów zapisanych poszczególnym menedżerom, określamy KPI służące mierzeniu ich realizacji. Poniższy przykład pokazuje w jaki sposób na niższe szczeble organizacji można przełożyć cel firmowy „Zapewnij perfekcyjne dostawy do klientów”. Cel ten należy do perspektywy procesów wewnętrznych Balanced Scorecard. W podobny sposób należy przełożyć na niższe szczeble organizacji wszystkie cele znajdujące się w Strategicznej Karcie Wyników.

Dekompozycja celów i mierników w dół organizacji | Balanced Scorecard

Korzystanie ze Strategicznej Karty Wyników skutecznie wspiera dedykowany program FlexiStrategy

Dla zwiększonej efektywności wdrażania SKW nasi eksperci zalecają korzystanie ze specjalnie stworzonego do tego celu oprogramowania FlexiStrategy. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi program pozwala na zarządzanie  i koordynowanie działań planowanych oraz wykonywanych przez menadżerów, a także inne osoby uwzględnione w procesie realizacji strategii.