MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Wspieramy naszych klientów w kompleksowej realizacji procesów inwentaryzacyjnych zarówno na poziomie outsourcingu całego procesu inwentaryzacyjnego z wykorzystaniem zespołów spisowych MDDP Business Consulting, jak również na poziome zarządzania procesem z udziałem wewnętrznych zespołów spisowych klienta.

Jednocześnie służymy wsparciem w ramach weryfikacji poprawności przeprowadzenia procesów inwentaryzacji wykonując projekty o charakterze obserwacji procesu realizowanego przez wewnętrzne zespoły spisowe klienta. Realizujemy także projekty o charakterze audytu operacyjnego obejmującego weryfikację poprawności procesów rozliczeniowych po stronie kontrahentów naszych klientów. Coraz częściej pomagamy klientom badać czas realizacji poszczególnych czynności w ramach określonych procesów, których standaryzacja i optymalny przebieg są kluczowe ze względu na dużą powtarzalność i łączny koszt obsługi danego procesu. Swoim doświadczeniem oraz sprawdzonymi narzędziami pracy podnosimy efektywność realizacji procesów inwentaryzacji, odciążając w tym zakresie wewnętrzne zasoby naszych klientów.

Inwentaryzacja środków trwałych i zapasów, audyt operacyjny | MDDP Business ConsultingRealizując usługi inwentaryzacji trzymamy się zasady, iż poprawnie przeprowadzony proces spisu, a następnie prawidłowo rozliczone wyniki spisu do ksiąg Spółki to poczucie naszych klientów, że ich sprawozdania finansowe prezentują w sposób rzetelny i prawdziwy stan składników majątku w ich Spółkach.

Komitet Standardów Rachunkowości w 2016 r. przedstawił swoje stanowisko w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury w zakresie zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. W ramach prezentowanego stanowiska Komitet szczegółowo określa cel, definicje oraz odpowiedzialność osób zaangażowanych w proces oraz opisuje trzy główne fazy procesu: planowanie i przygotowanie inwentaryzacji, przebieg procesu spisu oraz rozliczenie inwentaryzacji do ksiąg spółki. Wytyczne Komitetu utwierdzają nas w przekonaniu jak istotnie jest zbilansowane podejście do realizacji inwentaryzacji uwzględniające przestrzeganie zasad i reguł przy jednoczesnym zachowaniu efektywności realizowanych prac spisowych. Na przestrzeni ostatnich 10 lat MDDP uczestniczyło w wielu projektach inwentaryzacyjnych, na podstawie których zdobyliśmy niezbędne doświadczenia umożliwiające nam opracowanie metodologii przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury z zachowaniem dobrych praktyk i zasad przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu efektywności pracy zespołów spisowych.

 

Dlaczego klienci zwracają się do nas wsparcie?

Nasze doświadczenia wskazują, iż wiele firm pragnąc przeprowadzić inwentaryzację składników majątku w sposób rzetelny, obiektywny i zgodny z wytycznymi Komitetu Standardów Rachunkowości posiłkuje się wsparciem zewnętrznych specjalistów:

  • W tym zakresie zwłaszcza podmioty charakteryzujące się rozproszoną strukturą oddziałów / jednostek terytorialnych decydują się na pełny outsourcing procesów inwentaryzacji środków trwałych lub zapasów od momentu planowania poprzez spis po rozliczenie jego wyniku z zaangażowaniem zewnętrznych, wyspecjalizowanych i efektywnych zespół inwentaryzacyjnych.
  • Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie częściowym udziałem zewnętrznych specjalistów w procesach inwentaryzacyjnych realizowanych bezpośrednio przez wewnętrzne zespoły spisowe naszych klientów. Takie zaangażowanie odbywa się na poziomie zarządzania procesem inwentaryzacji oraz zarządzania wewnętrznymi zespołami spisowymi lub obserwacją poprawności przeprowadzenia procesu inwentaryzacji przez wewnętrzne zespoły spisowe.
  • W przypadku podejrzenia przez Zarząd występowania nieefektywności lub nieprawidłowości związanych z procesem ewidencji / inwentaryzacji składników majątku jako zewnętrzni specjaliści jesteśmy angażowani do przeprowadzenia audytu poprawności przeprowadzenia procesu inwentaryzacji lub audytu operacyjnego weryfikującego poprawność przeprowadzonych działań przez wewnętrznych pracowników.
  • Spotykamy się również z zainteresowaniem po stronie Klientów realizacją projektów o charakterze badania pomiaru czasu pracy w ramach określonych procesów klienta lub jego partnera biznesowego. Taka potrzeba po stronie naszych klientów jest szczególnie uzasadniona w przypadku realizacji z partnerami biznesowymi współpracy w oparciu o umowę z gwarantowanym poziomem świadczenia usług (SLA). W takich przypadkach poprawne określenie czasu realizacji poszczególnych czynności wpływa bezpośrednio na rozliczenia pomiędzy stronami umowy.


Obszary działania MDDP Business Consulting w zakresie inwentaryzacji
 

  • Pełna inwentaryzacja środków trwałych
  • Pełna inwentaryzacja zapasów / towarów
  • Zarządzanie procesem inwentaryzacji realizowanym przez zespoły spisowe klienta (project management)
  • Obserwacja poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami klienta (instrukcja inwentaryzacji, polityki rachunkowości) oraz najlepszymi praktykami z uwzględnieniem wytycznych Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR)
  • Pomiar czasu realizacji czynności magazynowo – logistycznych

 

Planowanie, metodyka, realizacja, wyniki

W zależności od charakteru danego projektu zaczynamy naszą prace od dobrego planowania procesu inwentaryzacji dopasowanego do wyznaczonych lokalizacji spisowych (lokalizacja obejmująca jeden adres, lokalizacje rozproszone na terenie kraju), wymagań w zakresie zasobów ludzkich (analiza wymaganej liczby zespołów spisowych) oraz dostępnego czasu na realizację zadania (harmonogram projektu). Metodologię naszej pracy oraz propozycję harmonogramu realizacji projektu uzgadniamy z klientem. Przed rozpoczęciem projektu dbamy o wzajemną edukacje oraz standaryzacje realizowanych działań, z tego względu przeprowadzamy wewnętrzne szkolenie z metodologii realizacji procesu inwentaryzacji u danego klienta z uwzględnieniem jego wewnętrznych regulacji (instrukcja inwentaryzacji). Następnie przeprowadzamy prace spisowe z zachowaniem dobrych praktyk inwentaryzacji. Dokumentujemy wyniki naszej pracy w formie papierowej lub elektronicznej (arkusze spisowe). Po zakończeniu prac spisowych, wspieramy się dedykowanymi rozwiązaniami IT w celu sprawnego rozliczenia wyników inwentaryzacji do ksiąg spółki. Na życzenie klienta dodatkowo oznakowujemy składniki majątku etykietą z kodem kreskowym. Finalnie, produkty naszych prac przedstawiamy koordynatorowi projektu po stronie Klienta do akceptacji i rozliczenia do ksiąg Spółki.

 

Efekty projektu MDDP Business Consulting

Efektem naszych prac jest kompleksowa usługa związana z przeprowadzeniem procesu inwentaryzacji w sposób obejmujący wykonanie prac z wykorzystaniem zespołów spisowych MDDP lub obserwacja / nadzorowanie pracy wykonywanych przez wewnętrzne zespoły klienta. Praktycznie, każdorazowo nasze prace obejmują swoim zakresem pełen proces inwentaryzacji od planowania, poprzez spis aż do rozliczenia wyniku inwentaryzacji do ksiąg Spółki.

 

Projekty zrealizowane dla naszych Klientów wspierające inwentaryzacje i audyt operacyjny
 


Inwentaryzacja środków trwałych oraz mebli


Audyt operacyjny obejmujący inwentaryzacje zapasów


Obserwacja poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji


Inwentaryzacja palet zwrotnych i ich obiegu


Szkolenie pracowników z inwentaryzacji środków trwałych