MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Proces zamknięcia miesiąca, na który składają się procedury zamykania ksiąg rachunkowych i przygotowanie raportów finansowych, w wielu przedsiębiorstwach bazuje na manualnych, niestandardowych czynnościach wykonywanych często pod presją czasu.

Pracownicy księgowości spędzają znaczną część swojego czasu pracy na wykonywaniu ręcznych zestawień i uzgodnień, które są czasochłonne i podatne na błędy.  Niewiele organizacji posiada natomiast zasoby niezbędne do wprowadzenia efektywności mających na celu usprawnienie procesu i poprawę jakości uzyskiwanych danych.

Usprawnienie procesu zamknięcia miesiąca ma wpływ na szybsze dostarczenie informacji o wynikach finansowych do kierownictwa, co ma bezpośredni wpływ na terminową analizę sytuacji finansowej i umożliwia podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie bieżących danych. Przekłada się to na możliwość szybkiego reagowania na negatywne zdarzenia i wykorzystania pozytywnych trendów.

Procedury zamknięcia miesiąca na cele raportowania finansowego i zarządczego powinny rozpoczynać się bezpośrednio po zakończeniu danego okresu i być przeprowadzone w możliwie najkrótszym czasie. Weryfikacja sald księgowych jest również ich istotną częścią. Efektywnie zaprojektowany proces uzgadniania sald jest systematyczny, uporządkowany i przejrzysty pod kątem podziału  obowiązków. Zakres odpowiedzialności poszczególnych osób powinien być ściśle zdefiniowany – dla każdego zadania powinna być wskazana osoba dokonująca uzgodnienia oraz osoba sprawdzająca jego prawidłowość.

Pomagamy naszym klientom jeszcze lepiej zorganizować proces zamknięcia miesiąca oraz uzgodnienia sald. Oferowane przez nas systemy FlexiClosing i FlexiReconciliation wspierają w pełni standaryzację, centralizację i automatyzację procesu.

FlexiClosing to rozwiązanie wspierające pracę zespołu księgowego w trakcie procesu zamknięcia miesiąca. Główne funkcjonalności systemu FlexiClosing:

 • Zapewnienie kontroli nad przebiegiem procesu poprzez prezentowanie informacji dotyczących postępu prac, występujących opóźnień oraz ryzyk
 • Usprawnienie koordynacji zadań wykonywanych przez różne komórki organizacyjne i zespoły księgowe we wszystkich obsługiwanych spółkach
 • Ograniczenie ryzyka przeoczeń i błędów poprzez precyzyjne wskazanie zadań do wykonania przez poszczególne osoby
 • Umożliwienie udokumentowania całości procesu w formie elektronicznej.

 

FlexiReconciliation to system wspierający pracę zespołu księgowego w celu zapewnienia prawidłowych sald na kontach księgowych i eliminacji ryzyka raportowania nieprawidłowych wyników finansowych. Główne funkcjonalności systemu FlexiReconciliation:

 • Wszystkie procedury uzgodnień zebrane w jednym miejscu
 • Łatwy wgląd w zestawienia obrotów i sald
 • Automatyczne testy kontrolne
 • Przejrzysty sposób identyfikowania korekt
 • Pełna historia uzgodnień z kolejnych miesięcy
 • Całość dokumentacji przechowywana w formie elektronicznej, co zapewnia szybki dostęp do wymaganych informacji
 • Odpowiedzialność za poszczególne konta przypisana do konkretnych osób
 • Automatyczne powiadamianie o zadaniach do wykonania
 • Możliwość śledzenia postępu procesu
 • Raportowanie terminowości pracy zespołu
 • Łatwość integracji z dowolnym systemem księgowym