MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

W dynamicznym środowisku, w jakim funkcjonują przedsiębiorstwa, znaczenie kontroli wewnętrznych nabiera coraz większego znaczenia.

Silne środowisko kontroli, efektywny nadzór nad procesami i skuteczne zarządzanie ryzykiem wynikają bezpośrednio z potrzeb biznesowych i pomagają przeciwdziałać nadużyciom, złym praktykom i nierzetelnemu ujawnianiu informacji.

Od systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa oczekują obecnie nie tylko spełnienia celów związanych z wiarygodnością sprawozdawczości i zgodności z przepisami prawa, lecz również poprawy wydajności i efektywności procesów zachodzących w spółce. Dążenia zarządzających przedsiębiorstwem kierują się w stronę zapewnienia odpowiedniej struktury kontroli wewnętrznej oraz jej weryfikowania i ciągłego usprawniania, tak aby była ona skuteczna i efektywna. Odpowiedniastruktura kontroli wewnętrznych ma za zadanie mitygować ryzyko księgowe, biznesowe i operacyjne oraz służyć do zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem w organizacji.

Spółki notowane na giełdach amerykańskich oraz zależne od nich podmioty są w zakresie kontroli wewnętrznych dodatkowo obłożone restrykcjami Sarbanes-Oxley Act (SOX). Następstwami wejścia w życie tego aktu prawnego były przede wszystkim:

  • Zwiększenie odpowiedzialności Zarządu w zakresie raportowania finansowego i kontroli wewnętrznych
  • Zaostrzenie kar za oszustwa i nieprzestrzeganie wymogów
  • Rozszerzenie działalności Komitetu Audytu i wzmocnienie jego roli w Spółce
  • Nałożenie obowiązku corocznego audytu środowiska kontroli wewnętrznych.

 

Przeprowadzamy dla naszych Klientów projekty dotyczące optymalizacji systemów kontroli wewnętrznych, w ramach których dopasowujemy procedury kontroli wewnętrznej do wymogów organizacyjnych i prawnych, poszukując jednocześnie możliwych optymalizacji.

Oferujemy również system informatyczny FlexiControl, który pozwala efektywnie zarządzać zidentyfikowanymi ryzykami przypisanymi do odpowiednich procesów i podprocesów. System ułatwia nadzór nad kontrolami i planami naprawczymi, będąc jednocześnie źródłem bieżących informacji na temat środowiska kontroli w przedsiębiorstwie.

Główne funkcjonalności systemu FlexiControl wspierające zarządzanie systemem kontroli wewnętrznej w organizacji:

  • Podsumowanie zidentyfikowanych ryzyk wraz z przypisaniem ich do procesów i podprocesów
  • Źródło informacji o kontrolach występujących w organizacji w podziale na procesy i podprocesy, wraz możliwością raportowania ich statusów
  • Narzędzie do zarządzania wdrożeniem kontroli poprzez prezentację bieżących informacji o planach naprawczych i dacie ich wdrożenia
  • Narzędzie do efektywnego planowania testowania kontroli i weryfikacji wyników tych testów.


W ramach usług doradczych konsultanci MDDP oferują również kompleksowe wsparcie w zakresie SOX – audyty środowiska kontroli wewnętrznych, aktualizację niezbędnej dokumentacji procesów oraz raportowanie wyników audytów.