MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Wiele przedsiębiorstw prowadzi działalność w ramach grup kapitałowych i różnych segmentów biznesowych. W tych firmach pracownicy odpowiedzialni za raportowanie wyników stoją niejednokrotnie przed dużym wyzwaniem: szybkim i terminowym dostarczeniem wszystkim interesariuszom kompletnej oraz wiarygodnej informacji finansowej o całym biznesie oraz jego poszczególnych segmentach.

Nasze doświadczenia ze współpracy z klientami pokazują, iż proces konsolidacji danych finansowych na potrzeby raportowania statutowego (przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego) oraz zarządczego (raporty menedżerskie) jest czasochłonny, angażuje duże zasoby ludzkie i często nie jest efektywnie wspierany przez właściwe narzędzia informatyczne.

Pomagamy naszym klientom jeszcze lepiej zorganizować proces konsolidacji danych finansowych oraz raportowania statutowego i zarządczego, m.in. poprzez identyfikację i eliminację wąskich gardeł w procesie. Oferujemy szeroką paletę rozwiązań odpowiednich dla grup każdej wielkości: każdorazowo wybieramy narzędzia dostosowane do bieżących i przyszłych potrzeb konkretnej organizacji. Nasza oferta obejmuje:

  • Opracowanie jednolitej koncepcji raportowania finansowego, co zapewnia spójność informacji zarządczej z danymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  • Przegląd i/lub stworzenie oraz wdrożenie Grupowej Polityki Rachunkowości, dzięki czemu transakcje gospodarcze będą w sposób jednolity ewidencjonowane i raportowane przez wszystkie spółki grupy.
  • Przygotowanie Grupowego Planu Kont, który będzie w pełni dostosowany do specyfiki grupy i pozwoli na raportowanie danych z wymaganą szczegółowością.
  • Tworzenie jednolitych szablonów pakietów sprawozdawczych w MS Excel, zawierających:

- sprawozdania finansowe oraz noty objaśniające
- raporty zarządcze
- formuły i raporty walidacyjne umożliwiające weryfikację spójności wewnętrznej danych
- mechanizmy konsolidacji pakietów lokalnych obejmujące przeliczenie danych jednostkowych do waluty funkcjonalnej grupy oraz automatyczne wyłączenia transakcji wewnątrzgrupowych.

  • Opracowanie mechanizmów:

- automatycznego importu danych finansowych z systemów źródłowych (np. różne systemy księgowe) do pakietów sprawozdawczych
- automatycznego eksportu danych finansowych z pakietów sprawozdawczych do dowolnego systemu raportowego (np. Oracle Hyperion Financial Management, Mona Group Reporting, czy SAP Business Planning and Consolidation)

  • Przygotowanie procedur konsolidacyjnych, projektowanie kontroli wewnętrznych w obszarze konsolidacji danych finansowych, w tym przygotowywania korekt konsolidacyjnych.
  • Szkolenie zespołów odpowiadających za raportowanie finansowe w zakresie przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów menedżerskich.
  • Wdrażanie dedykowanych systemów informatycznych, które porządkują i systematyzują procesy konsolidacji i raportowania danych finansowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w samodzielnym wdrażaniu u naszych klientów następujących systemów informatycznych:

|  FlexiReporting

|  Mona Group Reporting

|  Mona InterWeb