MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

 

Model biznesowy wdrożenia systemu IT wspierającego procesy controllingowe Model biznesowy wdrożenia systemu IT dla controllingu
Duża polska grupa farmaceutyczna

________________
 

|   SYTUACJA   |
  • W wyniku szeregu akwizycji na rynku kapitałowym Grupa rozpoczęła działalność w środowisku międzynarodowym. Wzrost i umiędzynarodowienie Grupy kapitałowej sprawiły, iż procesy i narzędzia wykorzystywane dotychczas w trakcie procesu tworzenia budżetów i prognoz oraz monitorowania ich realizacji okazały się niewystarczające.
  • Zarząd Grupy podjął decyzję o wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego wspierającego procesy controllingowe. W pierwszym kroku dokonano wyboru rozwiązania IT (system Oracle Hyperion Planning).

|   PODEJŚCIE   |
  • W ramach powierzonych zadań konsultanci MDDP przygotowali pełną koncepcję wdrożenia systemu adresującą wymagania dotyczące informacji zarządczej wynikające między innymi z macierzowej struktury odpowiedzialności (spółki oraz segmenty biznesowe), konieczności konsolidacji budżetów i prognoz sporządzanych w różnych walutach lokalnych czy wewnętrznym zróżnicowaniem wynikającym ze specyfiki poszczególnych rynków lub spółek.
  • Prace prowadzone były w kilku strumieniach tematycznych odpowiadających poszczególnym obszarom odpowiedzialności menedżerskiej – Commercials (planowanie i monitorowanie sprzedaży na poziomie pojedynczych asortymentów), Industrial Operations (planowanie kosztów jednostkowych oraz określanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych), Research and Developement (planowanie i monitorowanie efektywności działalności badawczo-rozwojowej), Capex, Organizational Costs, Working Capital, External Financing oraz konsolidacja (rozumiana zarówno jako integracja danych pochodzących z budżetów cząstkowych jak i reguły konsolidacji zarządczej umożliwiające uzyskanie wyników poszczególnych segmentów biznesowych oraz całej grupy kapitałowej).

Rezultaty:

Rezultaty współpracy z MDDP Business Consulting

Rezultatem prac zespołu MDDP był dokument przedstawiający koncepcję wdrożenia, wykorzystany przez Grupę w procesie wyboru dostawcy usług informatycznych w zakresie wdrożenia docelowego systemu. Dostarczenie potencjalnym wykonawcą szczegółowej specyfikacji wymagań pozwoliło ograniczyć ryzyko otrzymania ofert nieadekwatnych do zakresu prac przewidzianych do implementacji.

________________