MDDP doradztwo Business Consulting
Aktualności /

Aktualności

Konferencja Nowoczesne Finanse - 7 czerwca 2018
Kolejna edycja konferencji, podczas której wystąpią nasi eksperci! Więcej

Aktualności

17-05-2013

Jak tworzyć zakładowy plan kont w grupie kapitałowej dla celów sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej?

W numerze 9/2013 dwutygodnika „Biuletyn Głównego Księgowego” ukazał się artykuł Mariusza Sumińskiego w sposób szczegółowy dyskutujący problemy projektowania systemu sprawozdawczości statutowej i menadżerskiej w Grupach Kapitałowych. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Grupowego Planu Kont, jako praktycznego narzędzia, które może zostać wykorzystane do unifikacji i standaryzacji informacji finansowych dostarczanych przez spółki zależne w procesie konsolidacji.

Wykorzystanie Grupowego Planu Kont to wzorcowe podejście do systematyzacji pakietów sprawozdawczych. Struktura i szczegółowość kont tworzących Grupowy Plan Kont powinna zapewniać możliwość uzyskania dwóch podstawowych sprawozdań finansowych – Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu – poprzez odpowiednie zgrupowanie (sumowanie) poszczególnych kont. Dodatkowo, wszystkie noty objaśniające mogą zostać podzielone na pięć  głównych grup:

  • Tabele ruchów (np. tabela ruchów środków trwałych, zestawienie zmian w kapitale własnym, etc). Noty te powstają w wyniku połączenia Kont (zazwyczaj kolumny tabeli) oraz Przepływów (wiersze) wyjaśniających zmiany pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia. Informacja tego typu rzadko może być uzyskana bezpośrednio z zapisów na kontach w księdze głównej, zazwyczaj noty tego typu uzupełniane są ręcznie w oparciu o szczegółową analizę transakcji przez księgowego wypełniającego pakiet konsolidacyjny.
  • Rozbicie wybranych pozycji rachunku zysków i strat lub bilansu według partnerów dla transakcji z jednostkami powiązanymi. Podstawą noty są Konta, dla których w Grupowym Planie Kont dopuszczona została możliwość występowania transakcji wewnątrzgrupowych. W przypadku szczegółowych not, np. zawierających informację na temat zmiany stanu kredytów/pożyczek udzielonych w ramach grupy kapitałowej, konieczne jest jednoczesne wykorzystanie w tabeli ruchów specyficznych dla danego konta oraz kodu partnera (jednostki powiązanej). 
  • Rozbicie wybranych pozycji Rachunku Wyników lub Bilansu według dodatkowego kryterium (np. wiekowanie należności, przychody i koszty według rynków zbytu, zadłużenie netto według walut). W tego typu wypadkach nieocenione są dodatkowe wymiary analityczne, pozwalające na uszczegółowienie kilku kont według jednolitego zbioru kryteriów. Informacja rozszerzająca może pochodzić bezpośrednio z księgi głównej (odpowiednie znaczniki bądź segmenty konta) lub też może wymagać krytycznej interpretacji danych przez księgowego. 
  • Uszczegółowienie (rozbicie na pozycje szczegółowe) wybranych pozycji Rachunku Wyników lub Bilansu (np. pozostałe przychody operacyjne). Zazwyczaj taka konstrukcja noty jest przesłanką do zdefiniowania kont Grupowego Planu Kont na poziomie atomowych pozycji noty objaśniającej. W naturalny sposób, szczegóły tego rodzaju pochodzą z odrębnych kont Księgi Głównej, co pozwala na proste stworzenie reguł umożliwiających przejście pomiędzy lokalnym a grupowym planem kont. W sprawozdaniach finansowych prezentowane są wyłącznie pozycje zagregowane (suma wskazanych kont) pochodzące bezpośrednio ze szczegółowych wartości wprowadzanych bądź importowanych bezpośrednio do noty. 
  • Informacje statystyczne (np. zatrudnienie). Raportowanie tego rodzaju informacji wymaga stworzenia w Grupowym Planie Kont dedykowanych kont pozabilansowych.

Pełen tekst artykułu znajdą Państwo w internetowym wydaniu czasopisma Controlling i Rachunkowość Zarządcza:  

http://br.infor.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=5338&page=337961&type=1&z=75&rotate=center

lista aktualności