MDDP doradztwo Business Consulting
Usługi /

Aktualności

Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca
Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca. Więcej

Wspieramy Zarządzających w identyfikacji ograniczeń i problemów organizacyjnych, ich zrozumieniu oraz wyjaśnieniu. Skracamy drogę, jaką musi przejść organizacja, aby zwiększyć swoją efektywność od etapu rozpoznania i opisania nieefektywności do ich odpowiedniego rozwiązania.

W projekcie Diagnozy Efektywności naszym celem jest wyodrębnienie przyczyn, które składają się na obniżenie ogólnej jakości organizacyjnej, realizowanych procesów, konfliktów wewnętrznych oraz obszarów o najwyższym potencjale wzrostu.

 

Dlaczego klienci zwracają się do nas wsparcie?

Klienci poszukują pomocy w rozwiązaniu problemów, które często w zarysie sami identyfikują, lecz dla pełnego ich zrozumienia potrzebują niezależnego, profesjonalnego spojrzenia. Pomagamy Klientom odkryć realne powody nieefektywności, dla których wewnętrzna diagnoza jest subiektywna lub niewystarczająco pogłębiona.

Alternatywnie, Klienci dążą do podniesienia jakości funkcjonowania organizacji i angażują nas w celu identyfikacji obszarów największego, potencjalnego wzrostu.

 

Obszary działania

Utrzymanie lub wzrost efektywności wymaga ciągłego doskonalenia. Doskonalenie wymaga dobrego zrozumienia, którym obszarom warto poświęcać uwagę i angażować zasoby. Niektóre efektywności nie stanowią bowiem dla biznesu istotnej bariery, podczas gdy inne – jeśli nie usprawnione - wpływają na sens jej istnienia.

Kluczowe obszary nieefektywności:

· Nieefektywność procesów wewnętrznych, wpływająca na jakość i wydajność funkcjonowania organizacji (procesy wewnętrzne) np.:

  • Jak efektywny jest nasz system kontroli?
  • Jak efektywnie zarządzamy zasobami ludzkimi?
  • Jakie są problemy na linii Dział Produkcji – Dział Sprzedaży?
  • Jak wydajne jest nasze środowisko zarządzania projektami?
  • Jak zwiększyć wydajność zespołów sprzedażowych?

· Nieefektywność w relacjach z otoczeniem - dostawcami, kontrahentami, klientami (procesy zewnętrzne) np.:

  • Jak efektywny jest nasz proces zarządzania relacjami z klientami / dostawcami?
  • W jaki sposób skrócić czas realizacji zamówień?
  • Jak zwiększyć poziom satysfakcji ze współpracy naszych oddziałów?

W naszej opinii, Klient nie zawsze musi wiedzieć, czego poszukuje. Wykonując diagnozę,  to naszym zadaniem jest wskazać, które obszary  wymagają optymalizacji lub zapewnią najwyższy wzrost biznesu.

 

Jak działamy?

Wykonujemy diagnozę efektywności organizacji –tworzymy sieć połączeń odmiennych wizji i opinii na konkretny temat, a dzięki temu potrafimy w logiczny sposób stworzyć spójny, obiektywny i pozbawiony jednostkowego spojrzenia obraz organizacji.

Naszą diagnozę wspieramy pogłębioną pracą analityczną – w zależności od typu projektu weryfikujemy procesy, raporty zarządcze i dane finansowe, tak aby naszą profesjonalną, jakościową ocenę wzbogacić o obiektywne, twarde dane. Często jesteśmy dla Zarządu pierwszym źródłem tak kompletnej i odmiennie przetworzonej informacji.

 

Metodologia MDDP Business Consulting

Wykorzystujemy wypracowaną przez MDDP Business Consulting metodologię. Działamy według elastycznego modelu, który z jednej strony prowadzi nas przez wszystkie niezbędne kroki diagnozy, z drugiej pozwala na dostostosowane się do wymogów organizacji oraz co ważniejsze – do zwiększającej się w trakcie projektu naszej wiedzy o organizacji. Każdy kolejny etap pozwala nam identyfikować kolejne obszary, którym musimy się przyjrzeć, aby stworzyć spójny obraz występujących w firmie napięć i problemów.

Stosujemy ustrukturyzowane podejście. W pierwszym kroku chcemy zrozumieć, jaki jest strumień wartości organizacji (kluczowe procesy i ich efekty), aby w kolejnym dokonać ich bazowej analizy. Definiujemy obszary najwyższego potencjału, „wąskie gardła”, duplikujące się zadania, sprzeczne cele, kontekst biznesowy. W ostatnim kroku dokonujemy wstępnej rekomendacji i alokujemy zespół konsultantów do wdrożenia konkretnych rozwiązań.

 

Diagnoza efektywności MDDP Business Consulting

 

Efekty projektu MDDP BC

Chcemy dostarczać Klientom konkretnych odpowiedzi i zindywidualizowanych rozwiązań. Różnimy się od wielu firm doradczych tym, że unikamy ogólnego, konsultingowego języka nazywając zdiagnozowane problemy „po imieniu”.

 

Case study

Przypadek 1: „Diagnoza przyczyn konfliktów organizacyjnych”

Sektor: Spożywczy

Branża: FMCG

Klient: Wiodący producent oraz dystrybutor produktów spożywczych (FMCG)

Cel Klienta: Klient zidentyfikował problem związany z nieefektywnością wykorzystania sił sprzedaży w procesy administracyjno-księgowe. Handlowcy oraz KAMowie, zobligowani byli do prowadzenia rozbudowanej dokumentacji związanej z administracyjno-księgową obsługą klientów, wynikającą z wymogów audytu wewnętrznego.  Narastał konflikt pomiędzy Działem Finansów (odpowiedzialnym za realizację zaleceń audytora), a Działem Sprzedaży (odpowiedzialnym za realizację wyniku finansowego).

Diagnoza MDDP

Przeprowadziliśmy szereg wywiadów z kluczowymi uczestnikami procesów sprzedażowych oraz finansowo-administracyjnych. Przeanalizowaliśmy raporty, dokumenty/formatki/formularze oraz systemy IT. Zweryfikowaliśmy uwarunkowania korporacyjne oraz poznaliśmy wzajemne oczekiwania pracowników.

Stwierdziliśmy, że  wielostopniowa ścieżki akceptacji każdego wydatku promocyjnego oraz brak progów materialności doprowadziła do wysokiego poziomu frustracji pracowników sił sprzedaży. Organizacja odnotowała znacząco obniżone morale oraz niższy efekt finansowy (niższa koncentracja na działaniach o wartości dodanej generującej sprzedaż).

Efekt projektu

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, w dalszym etapie Klient zdecydował uruchomieniu projektu Poprawy Efektywności, który rozpoczął się od zmapowaniu i optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrożenia dedykowanych narzędzi IT.

 

Przypadek 2: „Diagnoza barier wzrostu”

Sektor: Budowlany

Klient: Wiodący deweloper mieszkaniowy

Cel Klienta: Strategia biznesowa zakładała zwiększenie przychodów o min. 50% przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zasobów ludzkich. Dotychczas większość procesów biznesowych realizowana była przy minimalnym wsparciu systemów informatycznych. Klient podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego, kompleksowego systemu IT wspierającego funkcjonowanie organizacji. Potrzebował jednak niezależnego spojrzenia na jakość procesów realizowanych w organizacji, aby przyszłe narzędzie w optymalny sposób odpowiadało na potrzeby organizacji.

Diagnoza MDDP

Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt wywiadów z delegowanymi do projektu pracownikami każdego działu w Spółce. Przeanalizowaliśmy proces developerski – od pozyskania działek, poprzez przygotowanie inwestycji, realizację po sprzedaż i obsługę klienta. Zdiagnozowaliśmy również procesy wsparcia – HR, księgowe i administracyjne. Dokonaliśmy oceny stosowanych w Spółce systemów i aplikacji w zakresie wsparcia procesu developerskiego, jak i efektywności księgowej i kontrolingowej, szczególnie istotnej z perspektywy Zarządzających, oczekujących wiarygodnych danych niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych.

Efekt projektu

Opracowaliśmy matrycę nieefektywności wynikającą z przebiegu procesów, braków w narzędziach IT, zduplikowanych lub zbędnych danych. Określiliśmy – na potrzeby Zarządu – jakość współpracy pomiędzy działami oraz wskazaliśmy obszary z potencjałem do poprawy. Dokonaliśmy wraz ze Spółką priorytetyzacji nieefektywności do rozwiązania przed wdrożeniem dedykowanego systemu IT.

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania IT wymaga doskonałego zrozumienia organizacji i realizowanych w niej procesów, aby nowy system IT wspierał procesy optymalne, a nie utrwalał stan, który z dużym prawdopodobieństwem nie jest efektywny.

 

Przypadek 3: Diagnoza braku efektywności środowiska projektowego

Przypadek 4: Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej