MDDP doradztwo Business Consulting
Realizacje /

Aktualności

Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca
Prezentacja możliwości wsparcia FlexiClosing i FlexiReconciliation dla procesu zamknięcia miesiąca. Więcej

_________________

 

|   Referencje  |
TVN S.A. Maratex Pfizer Polska Eurozet Sp. z o.o.
Opracowanie koncepcji funkcjonowania zakupów Doradztwo dotyczące modyfikacji procesu raportowania Nadzór nad pracami związanymi z wdrożeniem Hurtowni Danych przez zewnętrznego usługodawcę Przeprowadzenie projektu w zakresie analizy i optymalizacji procesu umów barterowych
Opracowanie koncepcji funkcjonowania zakupów w TVN oraz zidentyfikowanie potencjału redukcji kosztów. Opracowanie modelowego przebiegu procesów zakupowych. >> Doradztwo dotyczące modyfikacji procesu raportowania pod kątem podniesienia jego efektywności. >> Nadzór nad pracami związanymi z wdrożeniem Hurtowni Danych przez zewnętrznego usługodawcę. Dostarczenie scenariuszy testów i nadzór nad ich realizacją, jak również prowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych. >> Przeprowadzenie projektu w zakresie analizy i optymalizacji procesu umów barterowych, w tym m.in. mapowanie procesów, opracowanie docelowego modelu ich przebiegu. >>
Optima Cream Sp. z o.o. LCP Properties Sp. z o.o. Odratrans S.A.
Mapowanie procesów biznesowych oraz procesów wsparcia Doradztwo przy wyborze i wdrożeniu systemu CRM Pełnienie roli Managera w ramach projektu wdrożenia systemów SAP Business One oraz Horizon Udział w procesie restrukturyzacji Grupy w celu osiągnięcia znaczącego wzrostu
Mapowanie procesów biznesowych oraz procesów wsparcia wg stanu na dzień bieżący. >> Doradztwo przy wyborze i wdrożeniu systemu CRM, obejmującego, m.in. elektroniczny obieg dokumentów. Analiza procesów biznesowych, jak również zaprojektowanie wymagań dla CRM. >> Pełnienie roli Managera w ramach projektu wdrożenia systemów SAP Business One oraz Horizon, jak również procesu przejęcia usług księgowych (in-sourcing). >> Udział w procesie restrukturyzacji Grupy w celu osiągnięcia znaczącego wzrostu EBITDA poprzez poprawę efektywności kosztowej. >>
Euro-Apteka Herbapol Pfizer Polska Herbapol
Inwentaryzacja zapasów aptek na terenie całego kraju Wsparcie w przeprowadzeniu procesu fuzji organizacyjnej Wsparcie w pracach związanych z wykorzystaniem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy Opracowanie strategii kierunków rozwoju

Inwentaryzacja zapasów aptek na terenie całego kraju. >>

Wsparcie w przeprowadzeniu procesu fuzji organizacyjnej. >>

Wsparcie w pracach związanych z wykorzystaniem kanału dystrybucji Direct-to-Pharmacy oraz budowie strategii produktowych. >>

Opracowanie strategii kierunków rozwoju. Przeprowadzenie analiz rynków i organizacji. >>

 


|   Realizacje   |
Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego nadawcy telewizyjnego w Polsce

Optymalizacja procesów zakupowych

MDDP Business Consulting przeprowadziło diagnozę organizacyjną procesu zakupów poprzez opracowanie kategoryzacji wydatków, analizę kosztów OPEX na podstawie danych księgowych, rozpoznanie posiadanych możliwości systemowych, które mogą usprawnić proces zakupów, identyfikację obszarów o dużym potencjale uzyskania oszczędności, przegląd posiadanych przez Grupę kontraktów z dostawcami oraz rozpoznanie możliwości zintegrowania transakcji kosztowych z systemem zarządzania poprzez budżet. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącej firmy z branży poszukiwań, wydobycia i przetwórstwa ropy

Analiza struktury organizacyjnej Grupy w obszarze zarządzania marką, komunikacji, CSR i marketingu

MDDP przeprowadziło analizę struktury organizacyjnej i określenie, czy umożliwia ona realizowanie zadań w zakresie zarządzania marką, komunikacji, CSR i marketingu. MDDP określiło warunki niezbędne do poprawnego realizowania zadań oraz ich spełnienie. Przygotowano analizę porównawczą z wybranymi spółkami z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z wiodących firm z branży zielarskiej

Optymalizacja procesów biznesowych

MDDP Business Consulting wnikliwie przeanalizowało wybrane procesy biznesowe spółki, oraz zasady ewidencji księgowej. Spółka otrzymała raport z przeglądu zawierający zidentyfikowane obszary nieefektywności, ryzyka z nimi związane oraz rekomendacje mające na celu usprawnienie nieefektywności. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla firmy zajmującej się sprzedażą i serwisem maszyn

Opracowanie procesów biznesowych pod kątem wymagań funkcjonalnych dla wyboru systemu CRM/ERP

Analiza procesów biznesowych, wskazanie obszarów nieefektywności. Przeprowadzenie analizy rynku dostawców systemów informatycznych klasy CRM i ERP. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego firmy z branży medialnej

Koncepcja restrukturyzacji dla celów podatkowych

Konsultanci MDDP (Business Consulting i Doradztwo Podatkowe) zostali poproszeni o opracowanie koncepcji restrukturyzacji Grupy, która skutkowałaby obniżką kosztów. Przeanalizowano strukturę kosztów w spółkach Grupy wraz z siecią wzajemnych powiązań i rozliczeń pomiędzy nimi. W efekcie prac zidentyfikowano 5 obszarów o największym potencjale redukcji kosztów, dla których wypracowano konkretne inicjatywy. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednego z producentów palet i opakowań

Audyt ryzyk oraz opracowanie i wdrożenie systemu kontroli w zakresie opakowań zwrotnych

Konsultanci MDDP dokonali szczegółowego mapowania procesów wydania i przyjęcia zewnętrznego opakowań zwrotnych oraz dokonali analizy obowiązujących procedur kontroli obrotu opakowaniami zwrotnymi. Opracowano szczegółowy raport dot. zidentyfikowanych ryzyk oraz zalecanych kontroli w zakresie obrotu paletami zwrotnymi. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednego z największych koncernów farmaceutycznych na świecie

Koncepcja narzędzia do raportowania operacyjnego (Business Scorecard)

Pomoc w całościowym opracowaniu koncepcji procesu raportowania operacyjnego ułatwiającego decyzje operacyjne i zarządcze przez wdrożenie narzędzia informatycznego umożliwiającego bieżący, szybki i pełny dostęp do najważniejszych danych sprzedażowych, rynkowych i wyników firmy. W wyniku prac MDDP, Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu wdrożenia systemowego rozwiązania Business Scorecard. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego przedstawiciela branży zielarskiej

Integracja i restrukturyzacja dwóch zakładów produkcyjnych

Opracowano koncepcję integracji i kompleksowy plan jej wdrożenia. Konsultanci wykonali pełną analizę efektywności obu zakładów produkcyjnych, opracowali business case dla integracji wraz z podziałem kompetencji pomiędzy dwa centra produkcyjne i kalkulacją oszczędności możliwych do osiągnięcia po wdrożeniu planu integracji. >>

MDDP Business Consulting - realizacja dla jednego z największych prywatnych funduszy inwestycyjnych w Europie

Wdrożenie systemów SAP Business One i Horizon oraz in-sourcing funkcji księgowych

MDDP Business Consulting pełniąc rolę Project Managera koordynowało prace związane z negocjacjami i ustaleniem warunków umownych z dostawcami oprogramowania. Koordynowaliśmy też wszystkie prace spółki i dostawców oprogramowania w celu terminowej i prawidłowej realizacji ustalonych celów. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla dużej polskiej grupy farmaceutycznej

SSC – wdrożenie workflow do obsługi faktur zakupu

Po diagnozie rozwiązań informatycznych stosowanych w CUF MDDP zarekomendowało wdrożenie rozwiązania do elektronicznego zarządzania procesem opisywania i zatwierdzania dokumentów zakupowych. MDDP opracowało całościową koncepcję funkcjonalną i przebiegi procesów, które miały być wspierane przez nowe rozwiązania. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z grup logistycznych

Wsparcie Programu Wdrożenia Zmian „Progress 2010”

Konsultanci MDDP Business Consulting opracowali program wdrożenia zmian „Progress 2010”, który składał się z 4 podprojektów: zwiększenia efektywności wykorzystania floty, zmniejszenia kosztów remontów, uproszczenia funkcji zarządczych i administracyjnych oraz centralizacji dostaw paliwa. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego producenta i dystrybutora w branży biotechnologicznej

Wsparcie w zakresie relacji inwestorskich – opracowanie prezentacji korporacyjnej

Podstawowym celem prezentacji było pokazanie nie tylko samych założeń strategii, ale przede wszystkim korzyści z niej wynikających oraz udowodnienie jak i dlaczego elementy strategii będą zrealizowane. W wyniku prac przygotowano wersje prezentacji dla określonych odbiorców: rynku, zarządu, rynku kapitałowego. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla Spółki usługowo przygotowującej systemy poliuretanowe

Przygotowanie prezentacji korporacyjnej

Dokonanie przeglądu modelu organizacyjnego oraz struktury własnościowej spółki. W efekcie prac projektowych została wypracowana strategia spółki wraz z jej głównymi założeniami, która wzbogaciła prezentację korporacyjną spółki. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednego z międzynarodowych koncernów farmaceutycznych

Opracowanie strategii wejścia w nowe segmenty rynku

MDDP Business Consulting wykonało szereg działań w celu dokonania odpowiedniego podejścia do sformułowania strategii wejścia w nowe segmenty rynku. Zespół projektowy sformułował strategię i przełożył ją na konkretne projekty do wdrożenia. Zaproponowano także zmiany organizacyjne oraz biznes model niezbędny do wdrożenia założeń strategii. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednego z liderów dystrybucji artykułów medycznych

Program strategicznej poprawy efektywności

Projekt obejmował 3 główne etapy: analizę, opracowanie programu poprawy efektywności oraz zaprojektowanie krótkoterminowej strategii firmy. Wyniki praz wraz z harmonogramem i podejściem do wdrożenia stały się podstawą do opracowania strategii firmy na lata 2010-2012. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącej firmy działającej w branży zielarskiej

Opracowanie strategii Rozwoju na lata 2008-2011

Konsultanci przeanalizowali obecną sytuację firmy, mając na uwadze uwarunkowania wewnętrzne, jak i sytuację na wielu rynkach – zarówno tych, na których firma jest obecna jak i tych, na które może wejść w przyszłości. Przeprowadzili oni również liczne warsztaty strategiczne z kierownictwem firmy. Wspólnie z Klientem wypracowali szereg opcji strategicznych. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego reprezentanta branży zielarskiej

Strategia restrukturyzacji skupu surowca

Konsultanci wykonali analizy inicjatyw podniesienia efektywności, które można przeprowadzić relatywnie szybko (Quick Wins). Konsultanci przeanalizowali kierunki działań o charakterze strategicznym. Projekt reorganizacji skupu doprowadził do stworzenia nowej struktury organizacyjnej spółki. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla międzynarodowego koncernu farmaceutycznego

Przygotowanie analizy strategicznej rynku farmaceutycznego w Polsce

W ramach opracowywania strategii, MDDP zostało poproszone o przygotowanie analizy wskazującej potencjalne obszary wzrostu, atrakcyjne grupy klientów oraz segmenty rynku. W ramach projektu opisano obecny kształt rynku oraz potencjalne scenariusze rozwoju, określono, o jakie produkty powinien zostać poszerzony portfel. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącej firmy z branży IT

Wsparcie w zakresie wypracowania prezentacji strategii spółki

Wsparcie w zakresie wypracowania i zaprezentowania nowej, 3-letniej strategii spółki. W ramach prac dokonano analizy pozycji konkurencyjnej firmy oraz kierunków rozwoju rynku. Po serii warsztatów z Zarządem i kierownictwem spółki wypracowano ostateczny kształt strategii, która następnie została przeniesiona przez konsultantów MDDP do atrakcyjnej i czytelnej wersji graficznej. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla dużej grupy logistycznej

Opracowanie rekomendacji restrukturyzacyjnych i strategicznych

Konsultanci MDDP Business Consulting dokonali przeglądu strategicznego spółek Grupy zlokalizowanych w Polsce i Niemczech. Podczas prac określono kluczowe czynniki tworzenia wartości firmy oraz zidentyfikowano obszary nieefektywności ze wskazaniem możliwości usprawnień. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla fundacji wspierającej niepełnosprawnym intelektualnie

Opracowanie strategii rozwoju oraz przygotowanie budżetu Fundacji

MDDP Business Consulting wnikliwie przeanalizowało możliwości rozwoju fundacji przy pomocy finansowania publicznego oraz prywatnego. W wyniku prac przygotowano 3-etapową strategię rozwoju Fundacji wykorzystującą finansowanie z PFRON w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z wiodących na rynku platform E-commerce

Projektowanie procesów biznesowych w organizacji

Dla uruchomienia nowego kanału sprzedaży (Retail) konsultanci MDDP Business Consulting podjęli się przeprowadzanie zmian w organizacji firmy oraz optymalizacji procesów biznesowych, co zmniejszyło czas i nakład praz niezbędnych do zrealizowania zadań w obszarze objętym usprawnieniami. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z wiodących na rynku platform E-commerce

Optymalizacja serwisu (SLA) w obszarze zwrotów i reklamacji

Rezygnacja z zewnętrznego magazynu i przejście na prowadzenie Magazynu Centralnego wewnątrz firmy wymagały od naszych konsultantów opracowania listy rekomendowanych działań. Przy okazji oszacowaliśmy czas i prace związane z ich realizacją, a także przygotowaliśmy listę nieefektywności oraz sugestie działań optymalizacyjnych.  >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla jednej z wiodących na rynku platform E-commerce

Optymalizacja modelu zakupów niehandlowych

Dla zmniejszenia ryzyka nadużyć i błędnych decyzji w obszarze zakupów zespół MDDP Business Consulting przeprowadził audyt transakcji zakupowych Klienta. Po określeniu nowego, sprawniejszego modelu zakupów zasugerowaliśmy nowe podejście do planowania potrzeb zakupów oraz wskazaliśmy transparentny proces wyboru i akceptacji dostawcy. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla producenta i dystrybutora pieczywa i ciast

Audyt Operacyjny - analiza firmy produkcyjnej

Klient zwrócił się do naszych konsultantów o pomoc w identyfikacji przyczyn nieefektywności licząc na przedstawienie nowego pomysłu na reorganizację. Po przeprowadzeniu audytu i wywiadów z kluczowymi pracownikami, zidentyfikowaliśmy obszary wymagające natychmiastowej poprawy w celu usprawnienia procesów w firmie.  >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego producenta leków w Polsce i za granicą

Wdrożenie systemu do zarządzania zasobami ludzkimi

Używane przez Klienta w całej Grupie Kapitałowej różne rozwiązania w zakresie HR utrudniały konsolidację danych oraz przeprowadzanie wspólnych procesów biznesowych i rekrutacyjnych. Po przeprowadzeniu diagnozy konsultanci MDDP Business Consulting opracowali i przedstawili koncepcję wdrożenia i dostawcę rozwiązania IT dla HR. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla wiodącego przedstawiciela branży medialnej

Diagnoza braku efektywności środowiska projektowego

Uruchomienie nowego kanału dystrybucji produktów Klienta, przyniosło potrzebę ponownego określenia roli Biura Zarządzania Projektami i zrozumienia zagadnień kluczowych dla jego efektywnego funkcjonowania. Konsultanci MDDP Business Consulting dokonali analizy problemu i przedstawili rekomendacje prowadzące do usprawnienia zarządzania projektami.   >>

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie odzieżowej

Wraz ze wzrostem sprzedaży oraz zatrudnienia, Spółka zdała sobie sprawę z istoty prawidłowej realizacji procesów biznesowych. Konsultanci MDDP Business Consulting zostali poproszeni o wsparcie w zakresie analizy i wskazania możliwych optymalizacji w celu zwiększenia efektywności firmy Klienta. >>

Realizacja MDDP Business Consulting dla sieci kilkudziesięciu aptek

Analiza efektywności wykorzystania czasu pracy przez personel apteczny

Coraz większa liczba naliczanych nadgodzin wśród zatrudnionego personelu przekonała Klienta, właściciela sieci aptek, do podjęcia współpracy z Konsultantami MDDP Business Consulting w celu analizy wykorzystania czasu pracy. Efektem prac Konsultantów było zwiększenie efektywności aptek oraz dodanie szeregu raportów menedżerskich w programie FlexiReporting. >>